algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

De Boer & Pheifer Notarieel Juridische Dienstverlening, bestaande uit:

Notariskantoor Mr A.S. de Boer te Laren en Pheifer Mediation te Bilthoven

 

Artikel 1 – Definities

1.  Opdrachtnemer - Onder Opdrachtnemer wordt verstaan:

Voor het Notariaat: Notalex Laren BV, gevestigd te Laren NH, handelende onder de handelsnaam Notariskantoor Mr A.S. de Boer

Voor de Mediation: Stichting Pheifer Mediation gevestigd te Bilthoven

2. Samenwerkingsverband - De Boer & Pheifer Notarieel Juridische Dienstverlening bestaande uit:

Notariskantoor Mr A.S. de Boer te Laren en Pheifer Mediation te Bilthoven, hierna ook te noemen : De Boer & Pheifer.

3.  Notaris. Onder notaris wordt verstaan de notaris verbonden aan De Boer & Pheifer, dan wel diens waarnemer.

4. Mediator. Onder Mediator wordt verstaan de mediator die verbonden is aan Pheifer Mediation.

5.  Opdrachtgever. Onder Opdrachtgever wordt verstaan de natuurlijke persoon, de personenvennootschap of rechtspersoon die (mede) de opdracht geeft tot dienstverlening, alsmede diens wederpartij(en).

6.  Opdracht. Alle opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn gegeven aan- en aanvaard door de Boer & Pheifer notarieel Juridische dienstverlening ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. Alle opdrachten worden aanvaard met volledige uitsluiting van artikel 7:404 Burgerlijk Wetboek (welk artikel een regeling geeft voor het geval het de bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd) en artikel 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek (welk artikel hoofdelijke aansprakelijkheid kent voor het geval waarin aan twee of meer personen een opdracht wordt gegeven).    

Artikel 2 Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen, waarbij De Boer & Pheifer als (potentiële) Opdrachtnemer en/of verlener van diensten optreedt of andere werkzaamheden verricht, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk voorafgaand aan de totstandkoming van de opdracht anders is overeengekomen.   

Artikel 3 Niet doorgaan akte en intrekking opdracht

Het niet weersproken in ontvangst nemen van een door De Boer & Pheifer opgemaakte (ontwerp)-akte impliceert de erkenning van het verlenen van een opdracht. Ook werkzaamheden die worden verricht zonder dat deze leiden tot een notariële akte, vallen onder de opdracht.  De Boer & Pheifer is bevoegd om ter zake van deze werkzaamheden alsmede na een ingetrokken Opdracht aan Opdrachtgever te declareren op basis van de door De Boer & Pheifer aan de opdracht bestede tijd en de door De Boer & Pheifer gehanteerde tarieven (zijnde het uurtarief van € 225 p/u), tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.   

Artikel 4 Aansprakelijkheid Opdrachtgever

1. In geval een opdracht wordt verstrekt door meer personen, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de kosten (honorarium en verschotten) die uit hoofde van de opdracht aan De Boer & Pheifer verschuldigd zijn. Indien de opdracht wordt verstrekt door een natuurlijk persoon namens een rechtspersoon (in oprichting) of personenvennootschap is, indien deze natuurlijk persoon beschouwd kan worden als (mede) beleidsbepaler van deze rechtspersoon of personenvennootschap, deze natuurlijk persoon tevens in privé Opdrachtgever. Bij wanbetaling door de rechtspersoon of personenvennootschap is hij derhalve persoonlijk aansprakelijk voor de betaling van de kosten (honorarium en verschotten).

2. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van alle gegevens die hij aan De Boer & Pheifer verstrekt en dient te verstrekken voor de uitvoering van een opdracht. De Boer & Pheifer mag de uitvoering van een opdracht opschorten tot het moment waarop alle voor de uitvoering benodigde gegevens heeft verstrekt. De voor De Boer & Pheifer uit die opschorting voortvloeiende schade kan als meerkosten aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht.   

Artikel 5 Uitvoering Opdracht

1.  Bij de uitvoering van een opdracht laat De Boer & Pheifer zich bijstaan door personen, die voor De Boer & Pheifer werkzaam zijn.

2.  De Boer & Pheifer kan zich bij de uitvoering van een verleende opdracht laten bijstaan door derden. De Boer & Pheifer zal bij het inschakelen en selecteren van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. De Boer & Pheifer is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van die derden.

De Boer & Pheifer is gerechtigd zonder voorafgaand overleg met en mede namens Opdrachtgever eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van die derden namens Opdrachtgever te aanvaarden.   

Artikel 6 Beroepsaansprakelijkheid Notaris

1.  Overeenkomstig de voorschriften van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie heeft De Boer & Pheifer haar beroepsaansprakelijkheid verzekerd in overeenstemming met hetgeen voor een notaris redelijkerwijs door verzekering valt te dekken.

2.  Iedere aansprakelijkheid van De Boer & Pheifer is beperkt tot het door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar te dier zake uitgekeerde bedrag.

3. De in lid 2 omschreven aansprakelijkheidsbeperking geldt tevens voor het geval De Boer & Pheifer aansprakelijk is voor het niet deugdelijk functioneren van door haar bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, geen uitgezonderd.

4.  De aansprakelijkheidsbeperking als hiervoor opgenomen is mede gemaakt ten behoeve van een waarnemer van de notaris en allen die op zijn kantoor werkzaam zijn, zodat dezen zich evenzeer op deze aansprakelijkheidsbeperking kunnen beroepen. De aansprakelijkheidsbeperking is uitdrukkelijk eveneens van toepassing indien De Boer & Pheifer al dan niet terecht de (notariële) dienstverlening heeft geweigerd.  

Artikel 7 Tarieven / Declaraties  

1.  Voor zover er op grond van verordeningen van de KNB of van overheidswege geen dwingende regels bestaan omtrent de hoogte van het in rekening te brengen tarief, wordt het honorarium – tenzij anders overeengekomen - berekend aan de hand van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met het jaarlijks door De Boer & Pheifer per medewerker vast te stellen uurtarief.

2.  De Boer & Pheifer kan:

-   van Opdrachtgever verlangen dat een voorschotdeclaratie wordt voldaan alvorens met de werkzaamheden wordt begonnen;

-   desgewenst overgaan tot tussentijds declareren van haar werkzaamheden.

3. Betaling van de declaratie dient door Opdrachtgever plaats te vinden voorafgaand aan het passeren van de akte(n) tenzij anders overeengekomen.

4.  De door De Boer & Pheifer ten behoeve van Opdrachtgever betaalde verschotten (waaronder begrepen kosten van ingeschakelde derden) worden aan Opdrachtgever in rekening gebracht.

5.  Betaling van declaraties inzake werkzaamheden die niet leiden tot het passeren van een akte dient te geschieden binnen veertien (14) dagen na factuurdatum, tenzij anders is overeengekomen of anders vermeld. Bij overschrijding van de betalingstermijn is Opdrachtgever in verzuim zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling nodig is en zonder dat een beroep op opschorting of verrekening is toegestaan. De Boer & Pheifer kan, als Opdrachtgever in verzuim is, de opdracht onmiddellijk en eenzijdig beëindigen, zonder dat dit tot schadeplichtigheid kan leiden. Indien invorderingsmaatregelen tegen de in verzuim zijnde Opdrachtgever worden getroffen, komen de kosten vallende op de invordering volledig voor rekening van Opdrachtgever.

6. De werkzaamheden die niet zijn inbegrepen bij de door De Boer & Pheifer uitgebrachte offertes zijn vermeld op een bij de offerte aangehechte lijst.    

Artikel 8 Klachten

1.  Ingeval Opdrachtgever of een derde klachten heeft over de uitvoering van de opdracht, dient hij De Boer & Pheifer daarvan binnen twee (2) maanden na ontdekking van de tekortkoming, althans nadat de tekortkoming redelijkerwijs ontdekt had kunnen worden, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven, bij gebreke waarvan hij er geen beroep meer op kan doen dat de opdracht onzorgvuldig of gebrekkig is uitgevoerd.  

2.  Alle rechtsvorderingen en verweren van Opdrachtgever, gegrond op feiten die mogelijk de stelling zouden rechtvaardigen dat de opdracht onzorgvuldig of gebrekkig is uitgevoerd, verjaren door verloop van één (1) jaar na de overeenkomstig lid 1 gedane kennisgeving.

3.  Opdrachtgever is gehouden De Boer & Pheifer te vrijwaren voor alle aanspraken van derden en aan De Boer & Pheifer te vergoeden de redelijke kosten van verweer tegen dergelijke aanspraken.   

Artikel 9 Toepasselijk recht

Op de rechtsverhouding tussen De Boer & Pheifer en Opdrachtgever - en op eventuele aansprakelijkheidsclaims - is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter. De notaris blijft echter bevoegd als eisende partij Opdrachtgever voor de rechter van diens woon- of vestigingsplaats te dagvaarden.   

Artikel 10 Uitbetaling van gelden / Rente

1. De Boer & Pheifer behoudt zich het recht voor bij transacties alleen geld uit te betalen aan degene die als partij optreedt bij de akte en aanspraak kan maken op de uitbetaling op grond van de rechtshandeling die in de akte is neergelegd, en geen andere betalingen namens en/of ten behoeve van die partij of een derde te verrichten.

2. Uitbetaling van gelden inzake leveringen en verdelingen van onroerende zaken en hypotheken, alsmede alle overige transacties met betrekking tot onroerende zaken, vindt plaats op de tweede werkdag na het passeren van de betreffende akte(n).

3. Over bedragen die langer dan 30 dagen op de derdengeldenrekening van De Boer & Pheifer staan, wordt een rente vergoed op basis van de marktrente voor rekening-courant bankrekeningen.   

Artikel 11 Bewaring dossiers

De Boer & Pheifer behoudt zich het recht voor de stukken die ter zake van de opdracht in het dossier worden bewaard vijf jaar na de aanvang van de dag volgend op die waarop haar werkzaamheden in het dossier zijn beëindigd, te vernietigen, alsmede om stukken uitsluitend te bewaren in een digitale vorm.   

Artikel 12 Reflexwerking

Het bepaalde in deze algemene voorwaarden is niet alleen bedongen ten behoeve van De Boer & Pheifer, maar ook ten behoeve van haar aandeelhouders, bestuurders en bestuurders van aandeelhouders, en van de notarissen, kandidaat-Notarissen en alle overige personen die op enige wijze voor De Boer & Pheifer werkzaam zijn of waren, met inbegrip van hun rechtsopvolgers.

Artikel 13 Meldingsplicht

Het merendeel van de dienstverlening van De Boer & Pheifer valt onder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. In verband hiermee kan De Boer & Pheifer verplicht zijn om situaties of transacties met een ongebruikelijk karakter te melden bij de Financial Intelligence Unit - Nederland (FIU-NL) of diens rechtsopvolger. Volgens de wet mag De Boer & Pheifer haar Opdrachtgever niet van een dergelijke melding op de hoogte brengen. Met het verstrekken van de opdracht verklaart Opdrachtgever zich daarmee bekend en akkoord.

Artikel 14 Aanvaarding voorwaarden

Met het verstrekken van de opdracht verklaart Opdrachtgever zich akkoord met deze algemene voorwaarden.

Artikel 15 Privacy wetgeving / AVG

Met het verstekken van de opdracht verklaart Opdrachtgever zich akkoord met het verwerken van zijn persoonsgegevens conform het bepaalde in de ten tijde van de opdracht geldende Privacy verklaring van De Boer & Pheifer, zoals deze is opgenomen op de website van De Boer & Pheifer en/of wordt uitgereikt bij het aanvaarden van de opdracht en/of wordt bijgevoegd bij de opdrachtbevestiging.